من به محتاجم می دانی و زجرم میدهی من می مانم بی تو با یادت یا بی یادت بخواهی یا نخواهی دل بدهی یا ندهی دل ببری یا نبری بخواهی یا نخواهی اصن تو دلت حیرانی مرا می خواهد نمی خواهد؟ تو تو تو... صاحب!

/ 0 نظر / 12 بازدید